Общи Условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ установяват взаимоотношенията между „Имоушън” ЕООД (наричано по-долу “Sanovnika.info”), от една страна, и физическото лице, което се съгласява с тях (наричано по-долу “Клиент“), и уреждат достъпа на Клиента до Услугите и тяхното използване.

„Имоушън” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 200249733, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Стрелбище 114, ап. 31, имейл адрес: office@sanovnika.info, телефон: 0897 963 210.

Преди да използва Услугите, Клиентът се задължава да се запознае изцяло и съгласи с настоящите Общи Условия. Съгласяването с Общите условия е задължително условие за ползване на Услугите. Ако Клиентът не може да се съгласи с настоящите Общи Условия, тогава същият не може да ползва Услугите.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.sanovnika.info и всички негови подстраници.

Общи условия – Настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, публикувана на Сайта.

Услуги – Всички функционалности, инструменти, функции и алгоритми, предлагани и описани на Сайта, включително, но не само, вътрешни и външни приложения, интеграции, автоматизации, съхранение на данни, потребителски акаунти, както и всички други онлайн ресурси на Сайта.

Данни – Всяка информация или данни въведени, качени, подадени, съхранени, изпратени или получени чрез Услугите от или до Клиента или неговите Потребители.

Клиент – Физическото лице, страна по настоящите Общи Условия. Клиент по смисъла на настоящите Общи условия НЕ е потребител по смисъла на ЗЗП. 

УСЛУГИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 • Чрез Сайта, Sanovnika.info предлага на Клиента своите Услуги.
 • Спецификациите и параметрите на Услугите са описани на Сайта.
 • Чрез Сайта, Клиентът може да закупи една или повече Услуги. Договорът между Клиента и Sanovnika.info се счита за сключен в момента на регистрация на Сайта и съгласяването с настоящите Общи Условия.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 • Предоставянето на Услугите може да изисква заплащане на Такса. В тези случаи, таксата е тази, посочена в Сайта.
 • Всички Такси са посочени в български лева (BGN) и не включват ДДС, доколкото изрично не е посочено обратното. 
 • Sanovnika.info запазва правото си да променя по всяко време и без предизвестие размера на Таксите, доколкото такива промени не засягат вече извършени поръчки.
 • Sanovnika.info може да предоставя отстъпки от Таксите, съгласно българското законодателство и правила, определени от Sanovnika.info. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, промоционални кодове, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). 

ЗАПЛАЩАНЕ

 • За дa изпозлва Услугите, Клиентът трява да заплати определена Такса.
 • Клиентът може да заплати всяка Такса чрез кредитна или дебитна карта, или по банков път.
 • Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, същия може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 • Sanovnika.info не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Sanovnika.info.

БЕЗПЛАТНА ПРОБНА ВЕРСИЯ

 • За някои Услуги, Sanovnika.info може да предложи на Клиента безплатно ползване за ограничен период (наричан по-долу “Пробна версия”), въз основата на условия посочени към съответната Услуга
 • Пробната версия започва от момента на успешна регистрация на Клиента и съгласието му с настоящите Общи Условия.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 • Клиентът гарантира и носи отговорност, че е запознат и  съгласен с настоящите Общи условия и правила за ползване.
 • Клиентът гарантира и носи отговорност, че използването на Услугите е в съответствие с настоящите Общи Условия и настоящото законодателство на Република България

ДНЕВНИК ЗА СЪНИЩА

 • Чрез Сайта, Sanovnika.info предлага достъп до своят онлайн дневник на сънища.
 • Клиентът може да ползва тази услуга, за неограничен период, без нужда от заплащане.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ХОРОСКОПИ

 • Чрез Сайта, Sanovnika.info може да изработи индивидуален хороскоп за Клиента, само при предварително предоставена информация, а именно: имена, дата и час на раждане и място на раждане.
 • За да получи тази услуга, Клиентът трябва да заплати нужната такса.
 • Услугата се извършва в рамките на 24 часа, след получаване на плащането от Клиента, като същия бива уведомен за извършването на услугата по имейл, на потвърдения от него електронен адрес.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • Клиентът може да прекрати ползването на услугите, по всяко време, като изтрие своя потребителски профил.
 • Sanovnika.info има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати достъпа на Клиента до Услугите, в случай когато същите се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България или общоприетите нравствени норми. 
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Sanovnika.info или прекратяване поддържането на уебсайта му.

ПОДДРЪЖКА

 • Sanovnika.info използва най-добри практики и процеси за разработването на Сайта, Услугите и тяхната поддръжка.
 • Sanovnika.info се задължава периодично да проверява и преглежда Сайта и Услугите и своевременно да отстранява всички открити грешки, бъгове и неизправности.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

 • За да изпълнява задълженията и отговорностите си описани в настоящите Общи Условия, Sanovnika.info може да изпраща съобщения до Клиента.
 • Всички съобщения изпратени до Клиента се считат за надлежно връчени в момента на получаването им.

ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 • За да изпълнява задълженията и отговорностите си описани в настоящите Общи Условия, Sanovnika.info може да събира и обработва лични данни за Клиента.
 • Политика за поверителност на Sanovnika.info е важна и неразделна част от настоящите Общи Условия и описва подробно как Sanovnika.info използва тази информация.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

 • Клиентът притежава всички права на интелектуална собственост върху неговите Данни, а Sanovnika.info притежава всички права на интелектуална собственост върху Услугите.
 • Никоя от страните не предоставя никакви права върху съдържанието на другата страна или която и да е интелектуална собственост на другата страна, освен ако това не е изрично посочено в настоящите Общи условия. 
 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Sanovnika.info (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Sanovnika.info или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Sanovnika.info, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • Sanovnika.info притежава авторското право върху всички създадени автоматизации, независимо дали са персонални или общодостъпни, доколкото изрично не е договорено друго.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Sanovnika.info, Sanovnika.info има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Sanovnika.info.
 • Sanovnika.info запазва правото си, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 • Sanovnika.info не носи отговорност за каквито и да е вреди, възникални от неправилно въведена информация или от ползването на Услугите от Клиента.
 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
За късмет, сподели с приятел: